Természettudományi Kar Kémiai Intézet

Természettudományi Kar Kémiai Intézet


Anyagszerkezet és gyenge molekuláris kölcsönhatások
Research Areas: 

• Kopigmentáció vörösborokban

Vizsgálataink alapja az a jelenség, hogy a vörösborokban színalkotóként jelenlévő, az antocianidok csopotjába tartozó malvidin molekula színes fl avílium ion és színtelen kromenol formája közötti egyensúly a borokban ugyancsak jelenlévő polifenolok segítségével - eredményeink felhasználásával szabályozottan - módosítható. Eredményeink alapján új borkezelési eljárást dolgoztunk ki.

• Kalixarén származékok és semleges molekulák ’gazda-vendég’ kölcsönhatásának vizsgálata

A kalixarének a ciklikus oligomerek analitikai alkalmazás szempontjából is jelentős csoportját képezik, ugyanis érzékeny és szelektív befogadó molekulaként ismertek. A kehely alakú molekula kationokkal és anionokkal, továbbá semleges molekulákkal egyaránt komplexképző kölcsönhatást mutat. Fluoreszcenciás viselkedésük komplexképzéskor jelentősen megváltozik, ami lehetővé teszi a folyamat nagy érzékenységű fl uoreszcenciás módszerrel történő követését. A fenti eredmények hozzájárulhatnak a kémiai érzékelők alapjául szolgáló szelektív ‘host’ molekulák tervezéséhez.

• Szén nanocsövek és nanoszerkezetű CeO2 felhasználásával kompozit rétegek előállítása és optikai tulajdonságainak szabályozása

Projektünk keretében egyedülállóan kis, néhányszor 10 nm-es skálán nanoszerkezetű CNT/CeO2 kompozit fi lmeket állítottunk elő és módszereket dolgozunk ki az elektromos és optikai tulajdonságaik szabályozása.

• Gyenge molekuláris kölcsönhatások kétkomponensű oldószerekben valamint ezek alkalmazása a környezeti- és gyógyszerkémiában valamint alkalmazott biológiában

A projekt fő célja a többkomponensű molekuláris környezetben (oldószerek elegyében) létrejövő gyenge molekuláris kölcsönhatások fi zikai-kémiai hátterének felderítése és leírása. Külön figyelmet szentelünk a kétkomponensű oldószer elegyekben végbemenő komplexképződésre, ahol a kölcsönható molekulák szolvátburkának összetétele jelentősen eltér az oldott anyagtól távoli tartományokétól.

Products & Services: 

• Oktatás: Optikai és fl uoreszcenciás mérések

• Oktatás: Pásztázó mikrokalorimetriás mérések (DSC)

• Gyenge molekuláris kölcsönhatások mérése

• Vékony, rendezett molekuláris rétegek előállítása folyadákfázis epitaxiával

Special instrumentation, laboratory: 

• Fluorolog tau3 spektrofl uoriméter - a készülékkel fluoreszcencia, polarizáció, fluoreszcencia élettartam, anizotropia élettartam és oldószer-relaxáció mérésére van lehetőség

• Setaram nano-II. DSC - a mikrokaloriméterrel nagyon kis mennyiségű minták kőkapacitásainak és kémiai átalakulások hőváltozásait vizsgálhatjuk

Research Group's leader: 
Dr. Kunsági-Máté Sándor
Contact: 

Kutatáshasznosítási és

Technológia-transzfer Központ

Tel: +36-72-501-500 / 12292

e-mail: ktto@pte.hu

Természettudományi Kar

InnoPont

7623 Pécs, Ifj úság útja 6.

Tel.: +36-72-503-600 / 24283


Letöltés