Természettudományi Kar Fizikai Intézet

Természettudományi Kar Fizikai Intézet


Kvantuminformatikai és Kvantumoptikai Kutatócsoport
Research Areas: 

Kutatási területek:

• Kvantuminformatikai kutatások

A kutatás jellege elméleti alapkutatás. Tárgya az információtovábbítás és feldolgozás kvantummechanikai elveken alapuló módszereinek vizsgálata, illetve a kvantummechanika alapvető kérdéseinek kutatása, különös tekintettel az információelméleti szempontokra. Jelenlegi aktívan kutatott témáink a következők. Kvantumkommunikációs protokollokat vizsgálunk, különös tekintettel a kvantum privát csatornák egyes biztonsági kérdéseire. (A kvantum privát csatorna olyan kommunikációs protokoll amely alkalmas kvantumrendszerek állapotának titkos továbbítására klasszikus kulcs segítségével.) A végesen korrelált kvanutmállapotok különféle alkalmazásait kutatjuk. Ilyen például a maximális legközelebbi szomszéd összefonódottság kérdése végtelen kvantumbit láncok esetén, illetve a különféle spinmodellek alapállapotának és időfejlődésének vizsgálata DMRG típusú módszerekkel. Ezen a területen a kvantuminformáció elméletre alapuló megközelítés jelentős áttörést hozott az elmúlt években, különösen a szilárdtestfi zika numerikus módszereiben. Emellett a dekoherencia különféle mikroszkopikus modelleinek vizsgálatával is foglalkozunk. Ezek célja a kvantummechanikai dekoherencia jobb megértése analitikusan vagy numerikusan egzaktul megoldható modellrendszereken keresztül. Az általunk vizsgált rendszerek kvantuminformatikai hálózatok illetve sok kvantumbitből álló egyéb rendszerek, pl. spingázok. A dekoherencia megértése kulcsfontosságú a kvantum-klasszikus határátmenet megértése szempontjából, ami a mai fizika alapvető kérdései közé tartozik.

• Kvantumoptikai kutatások

A kvatumoptikai kutatások a tudományterület hagyományos vonalába illeszkednek. Témájuk a fény nemklasszikus állapotainak előállításával, leírásával és detektálásával kapcsolatos kérdések, a kvázivalószínűség-eloszlások alkalmazásai, a fény-anyag kölcsönhatás kvantummechanikai tárgyalása, kvantumelektrodinamika üregben stb. A csoport legutóbbi főbb eredményei a következők. Újszerű numerikus megközelítést alkalmazva elméleti magyarázatot adtunk bizonyos zaj által indukált interferencia jelenségekre gerjesztett kétállapotú atomok rendszerében. Megmutattuk, miként lehet atomi degenerált négyállapotú rendszerek tetszőleges kevert kvatnumállapotát kontrolláltan előállítnai. Bevezettük a kétmódusú fény ún. egy komplex-sík reprezentációját, melyben bizonyos kvantuminformatikai protokollok optikai realizációi hatékonyan tárgyalhatók. A fotonikus kvantumállapot-előállítás kapcsán általánosítottuk az úgynevezett “kvantumolló” protokollt, amely alkalmas véges Fockkifejtésű fényállapotok előállítására kvantumoptikai keretek között.

Research Group's leader: 
Dr. Ádám Péter
Contact: 

Kutatáshasznosítási és

Technológia-transzfer Központ

Tel: +36-72-501-500 / 12292

e-mail: ktto@pte.hu

Természettudományi Kar

InnoPont

7623 Pécs, Ifj úság útja 6.

Tel.: +36-72-503-600 / 24283


Letöltés